نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلیمتری از خانوم جهانفر

نقاشی های خانوم جهانفر که با آبرنگ روی سنگ سه میلیمتری به صورت پلیستر شده

 

نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری نقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری jahanfar-3mil-16_www-naggashi-com jahanfar-3mil-19_www-naggashi-com jahanfar-3mil-15_www-naggashi-com jahanfar-3mil-17_www-naggashi-com jahanfar-3mil-18_www-naggashi-comنقاشی با آبرنگ روی سنگ سه میلی متری

jahanfar-3mil-20_www-naggashi-com jahanfar-3mil-21_www-naggashi-com jahanfar-3mil-22_www-naggashi-com jahanfar-3mil-23_www-naggashi-com

مرمر بیست سانتی صخامت سه میلیمتر.لیلی ومجنون،ابرنگ

نقاشی روی جعبه

jabe-jahanfar-1_www-naggashi-com jabe-jahanfar-2_www-naggashi-com jabe-jahanfar-3_www-naggashi-com jabe-jahanfar-4_www-naggashi-com jabe-jahanfar-5_www-naggashi-com jabe-jahanfar-6_www-naggashi-com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید