نقاشی با کاشی

نقاشی با تکه های کاشی

میتوانید خورده های کاشی ها با رنگ های مختلف را دور نریخته و به کمک آنان آثار هنری خلق کنید! به تصاویر زیر نگاه کرده و از آنها الهام بگیرید.

kashi-1_www.naggashi.com kashi-2_www.naggashi.com kashi-3_www.naggashi.com kashi-4_www.naggashi.com kashi-5_www.naggashi.com  kashi-7_www.naggashi.com

kashi-8_www.naggashi.com kashi-9_www.naggashi.com kashi-10_www.naggashi.com kashi-11_www.naggashi.com

kashi-12_www.naggashi.com

kashi-13_www.naggashi.com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید