نقاشی رنگ روغن از گل شیپوری

calla lily 1_(www.naggashi.com)

calla lily 2_(www.naggashi.com)

 

calla lily 3_(www.naggashi.com)

calla lily 4_(www.naggashi.com) calla lily 5_(www.naggashi.com) calla lily 6_(www.naggashi.com) calla lily 7_(www.naggashi.com) calla lily 8_(www.naggashi.com)

calla lily 9_(www.naggashi.com)

calla lily 10_(www.naggashi.com)

calla lily 11_(www.naggashi.com) calla lily 12_(www.naggashi.com)

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید