کلاژ (سری اول)

نقاشی کلاژ به نقاشی هایی می گویند که در قسمتی از آن از اشیای واقعی و برجسته روی طرح استفاده می شود که زیبایی خاصی به اثر می دهد.

در زیر چند نمونه از نقاشی های کلاژ رو میبینید:

کلاژ ۱ کلاژ ۲ کلاژ ۳ کلاژ ۴ کلاژ ۵ کلاژ ۶ کلاژ ۷ کلاژ ۸ کلاژ ۹ کلاژ ۱۰ کلاژ ۱۱ کلاژ ۱۲ کلاژ ۱۳ کلاژ ۱۴ کلاژ ۱۵ کلاژ ۱۶ کلاژ ۱۷ کلاژ ۱۸ کلاژ ۱۹ کلاژ ۲۰

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید