نقاشی با رنگ روغن از پاندا ۱۴ نقاشی با رنگ روغن از پاندا
رنگ روغن از مرغ و خروس ۱۵ نقاشی با رنگ روغن از مرغ و خروس
رنگ روغن از درب چوبی ۱۰ نقاشی با رنگ روغن از درب چوبی
رنگ روغن از گل بنفشه 6 نقاشی با رنگ روغن از گل بنفشه
رنگ روغن از موج دریا ۱۸ نقاشی با رنگ روغن از موج دریا
نقاشی با رنگ روغن از خرگوش
نقاشی رنگ روغن از گوسفند
نقاشی رنگ روغن از سگ (سری دوم)
نقاشی با رنگ روغن از جاده های آبی
نقاشی رنگ روغن از میوه در ظرف
نقاشی رنگ روغن از پدر
نقاشی رنگ روغن از طبیعت (سری هفدهم)
نقاشی با رنگ روغن از مادر
نقاشی رنگ روغن از گل و گلدان (سری چهارم)
نقاشی با رنگ روغن از روباه
نقاشی با رنگ روغن از گل یاسمن در گلدان
نقاشی با رنگ روغن از گل و گلدان در پنجره
نقاشی با رنگ روغن از پاندا (سری اول)
نقاشی رنگ روغن از ببر (سری سوم)
نقاشی با رنگ روغن از چهره (سری اول)
نقاشی با رنگ روغن از چتر
نقاشی با رنگ روغن از طبیعت (سری شانزدهم)
نقاشی با رنگ روغن از پلنگ (سری اول)
نقاشی های رنگ روغن از استاد باب راس
نقاشی با رنگ روغن از شیر(سری اول)
نقاشی با رنگ روغن از پرندگان (سری چهارم)
نقاشی رنگ روغن از گرگ
نقاشی با رنگ روغن از آهو و گوزن
نقاشی رنگ روغن از اسب (سری دوم)
نقاشی با رنگ روغن از ببر (سری دوم)